Regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej

przez Nalu Bodywear

 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Zamówienie i dostarczenie Treści lub Usługi Cyfrowej

 • 3 Prawa autorskie
  § 4 Wypisanie z Newslettera
 • 5 Odstąpienie od umowy
 • 6 Reklamacje
 • 7 Dane osobowe
  § 8Postanowienia końcowe

 

 • 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Serwis – witryna prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://nalubodywear.com

Sklep – sklep internetowy Paterns prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://nalubodywear.com
Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorcauprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Usługodawca - PATERNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000924382, NIP 9522220811, nr REGON 52006204000000, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

 

 

 • 2 ZAMÓWIENIE I DOSTARCZENIE TREŚCI LUB USŁUGI CYFROWEJ
 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 1. Usługodawca może za pośrednictwem Serwisu umożliwić Usługobiorcom dostęp do Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych poprzez zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, za które Usługobiorca nie ponosi opłaty, ale dostarcza w zamian Usługodawcy swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera, zaznaczając w odpowiednim miejscu check-box.
 2. Usługobiorca ma możliwość zakupu Treści lub Usługi Cyfrowej oferowanej w ramach Newslettera bez zapisu do Newslettera, tj. bez wyrażania zgody na przesyłanie mu Newslettera, w cenie wskazanej przez Usługodawcę. W tym celu może on skontaktować się z Usługodawcą na poniższe adresy:

 

 • Adres pocztowy: ul. Teodora Axentowicza 1/37, 04-644 Warszawa
 • Adres e-mail: katarzynalamik@gmail.com
 • Telefon: 797 975 957

 

 1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Treści albo Usług Cyfrowych na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. W celu skutecznego zawarcia umowy, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

 

 • 3 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelki materiały udostępniane w ramach wysyłki Newslettera stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa autorskiego.
 2. Usługobiorca w ramach zawartej umowy ma prawo korzystania z Treści Cyfrowych tylko w zakresie użytku osobistego.
 3. Jakiekolwiek rozpowszechnianie udostępnionych za pomocą Newslettera Treści Cyfrowych lub korzystanie z tych Treści Cyfrowych poza dozwolonym użytkiem osobistym stanowi naruszenie prawa i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 4. Zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Treści Cyfrowych bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy lub innych podmiotów uprawnionych do wyrażenia takiej zgody.

 

 • 4 WYPISANIE Z NEWSLETTERA

 

 1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 2. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 1 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: katarzynalamik@gmail.com.
 3. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem zawartej umowy w zakresie świadczenia usługi wysyłki Newslettera.

 

 • 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Usługobiorcauprzywilejowany może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Informację o odstąpieniu od umowy o dostarczenie Treści lub Usług Cyfrowych, Usługobiorcauprzywilejowany powinien przekazać Usługodawcy kontaktując się z nim za pomocą jednego z adresów wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.

 

 • 6 REKLAMACJE

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 2. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w związku z realizacją umowy o dostarczenie Treści lub Usług Cyfrowych.
 3. Reklamację należy zgłaszać do Usługodawcy na adres wskazany w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter i zawarciem umowy o dostarczenie Treści lub Usług Cyfrowych jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych i wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do realizacji wskazanych w ust. 2 powyżej umów. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł ich zrealizować.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem lub z zawartą umową o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na dostarczanie treści lub świadczenie usług przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres
  e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: katarzynalamik@gmail.com, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.